Zelfpresentatie op Facebook. Je Zelf ontmaskerd. El Jarmouni, Samira 2012 UAntwerpen

Dit onderzoeksrapport legt de klemtoon op het proces van zelfpresentatie op Facebook. Mensen proberen via zelfpresentatie vorm te geven aan de indruk die men op anderen maakt en die men van zichzelf heeft. Ook Facebook kan een vrij uitgebreide indruk van een persoon neerzetten. De impressies die gevormd worden, hangen af van diverse factoren. Zo blijkt uit literatuur dat deze vormen van zelfpresentatie onder andere gerelateerd zijn aan iemands persoonlijkheid en zelfwaardering. Dit patroon wordt in dit onderzoek nader bestudeerd en vormt het centrale onderzoekspunt. Concreet trachten we hierop een antwoord te formuleren via een online survey. Op basis van de literatuur verwachten we dat iemand die hoog scoort op extraversie, consciëntieusheid, neuroticisme, altruïsme en openheid, meer zal doen aan zelfpresentatie online. Daarnaast verwachten we dat iemand met een lage zelfwaardering, tevens meer vormen van zelfpresentatie online aanneemt. Uit de statistische analyse bleek de persoonlijkheidsvariabele neuroticisme telkens significant gecorreleerd te zijn met zelfpresentatie online. We konden bovendien een significant patroon tussen zelfwaardering en zelfpresentatie online ontwaren. Hetzelfde geldt voor de persoonlijkheidsvariabele extraversie en altruïsme. Onze verwachtingen over de correlatie tussen de persoonlijkheidsdimensie openheid online werden niet ingelost. De vooropgestelde hypothesen werden zodoende deels bekrachtigd, deels verworpen.