Van sociaal netwerk naar asociaal gedrag. Cyberpesten. Bisschops VJ

In het kader van de master ‘Communicatie, beleid en management’ is voorliggend onderzoek met als onderzoeksonderwerp cyberpesten uitgevoerd. De definitie van cyberpesten in mijn onderzoek is: Cyberpesten is een agressieve en intentionele handeling van een groep of individu, gebruik makend van elektronische vormen van contact, waarbij schade berokkend wordt aan een slachtoffer dat zichzelf niet makkelijk kan verdedigen.
De aanleiding van dit onderzoek is dat cyberpesten een probleem in de huidige samenleving is, dat in omvang groeit door de toenemende digitalisering. Mijn onderzoek is vernieuwend op het gebied van cyberpesten op drie punten: het is (1) een kwalitatief onderzoek (2) met een specifieke focus op scholen en (3) met een breed georiënteerde literatuurstudie. Dit onderzoek is uitgevoerd vanuit de interpretatieve benadering, waarbij interpretaties van ‘de werkelijkheid’ centraal staan. Mijn rol als onderzoeker is niet neutraal en data worden door mij niet objectief waargenomen.
De centrale vraagstelling in voorliggend onderzoek is:  ‘Hoe gaan de middelbare scholen Atheneum College Hageveld en de Hartenlustschool om met het maatschappelijk verschijnsel cyberpesten en wat kunnen desbetreffende scholen leren van onderzoeken, theorieën en inzichten van overkoepelende onderwijsorganisaties op dit gebied?’   Ter beantwoording van de centrale vraagstelling wordt allereerst inzicht gegeven in de context van het onderzoeksonderwerp aan de hand van literatuurstudie op de volgende drie gebieden: (1) maatschappelijke functie scholen, (2) algemene aspecten van cyberpesten en (3) omgang scholen met cyberpesten. Vervolgens wordt empirisch onderzoek door middel van semigestructureerde interviews uitgevoerd. Hieruit blijkt dat verschillende interpretaties van cyberpesten bestaan, dat cyberpesten op verschillende manieren voorkomt en dat omgaan met cyberpesten als (maatschappelijke) taak van de school gezien wordt.