Typen narcisme bij kinderen en rollen in het pestproces. Kanters, M.M.; Heikoop, L.

In dit onderzoek werd ingegaan op verschillende zelfwaarderingprofielen bij kinderen, gebaseerd op individuele verschillen in narcisme en zelfwaardering. Allereerst werd onderzocht of twee typen narcisme, openlijk en verborgen, te vinden waren bij kinderen. Vervolgens werden verschillen tussen de zelfwaarderingprofielen met betrekking tot verschillende pestrollen onderzocht. Verwacht werd dat openlijke narcisten vaker propestrollen zouden innemen, terwijl verborgen narcisten vaker slachtoffer van pesten zouden zijn. Kinderen uit groep zes, zeven en acht (n = 1230) vulden zelfrapportages in over narcisme en zelfwaardering en werden geïnterviewd over betrokkenheid bij pesten met behulp van een peernominatiemethode. De twee typen, openlijke en verborgen narcisten, werden gevonden. Naast de twee narcistische groepen, werden drie niet-narcistische groepen kinderen gevonden die varieerden in zelfwaardering (hoge, vrij lage en lage zelfwaardering). Narcisme bleek gerelateerd te zijn aan pro-pestrollen, er werden echter geen verschillen gevonden tussen de twee subtypen. De slachtofferrol bleek daarentegen samen te hangen met een lage zelfwaardering. Ook hierbij werden geen verschillen tussen openlijke en verborgen narcisten gevonden. Geconcludeerd kan worden dat de twee typen narcisme, openlijk en verborgen, te herkennen zijn bij kinderen, maar niet verschillen met betrekking tot rollen in het pestproces. Narcisme bij kinderen lijkt een risicofactor te vormen met betrekking tot pestgedrag en een beschermende factor met betrekking tot slachtofferschap. Kinderen met een lage zelfwaardering hebben daarentegen een groter risico om slachtoffer van pestgedrag te worden.