Samen Sterk Zijn Een pestvrije leefgroep voor jongeren met een licht tot matig verstandelijke handicap en/of emotionele gedragsproblemen. T'Syen, Sofie Colemont, Sarah Robijns, Gaëlle Spetebroot, Karen Bovendeerd, Ine

Het project "pestbeleid" is een project dat ontstaan is vanuit de projectvraag van MPC Ter Bank te Leuven. MPC Ter bank is een medisch pedagogisch centrum voor personen van 3 tot 21 jaar met een licht tot matig verstandelijke handicap met eventueel bijkomende emotionele ? en/of gedragsproblemen. Zij hebben deze vraag ingediend vanuit de nood aan een aangepast programma rond pesten. Aan de hand van dit project willen wij een antwoord bieden op deze vraag zodat de opvoeders op hun beurt een gepast antwoord kunnen bieden aan de jongeren. Dit werk is opgedeeld in 2 delen: het theoretisch luik en de implementatie.
Het eerste deel is het theoretische luik. Dit theoretisch luik is een vooruitzicht naar de implementatie zodat er hier beter kan op ingegaan worden. Als eerste schetsen we de doelgroep van MPC Ter Bank. Het tweede hoofdstuk zal handelen over pesten, ook zal men hier kijken naar wat pesten betekent voor de doelgroep van MPC Ter Bank. Het derde hoofdstuk gaat over de aanpakvormen. Hierin worden methodieken besproken die enerzijds aangereikt werden door MPC Ter Bank en anderzijds zijn dit methodieken die we vanuit andere invalshoeken aangereikt kregen. Van elke bestaande methodiek worden de voor- en nadelen bekeken en kan je onze bevindingen lezen over wat wij bruikbaar vinden voor onze uitwerking van de methodieken.
Het tweede deel is de implementatie. In deze implementatie vind je de bespreking van MPC Ter Bank en de ontleding van het vraagstuk terug, maar ook de volledige uitwerking van de methodieken. De methodieken die hier zijn terug te vinden, zijn anders dan de methodieken vanuit hoofdstuk 3 uit het theoretisch luik. Deze methodieken zijn de methodieken die aangereikt zullen worden in een pestdoos. De pestdoos is een doos waar wij verschillende methodieken gaan aanreiken voor verschillende rollen. Wanneer we het hebben over verschillende rollen dan hebben we het over de groep, de pestkop, de gepeste en de opvoeder. Deze methodieken handelen over verschillende thema's zoals preventie, het verschil tussen plagen en pesten, weerbaarheid, gevoelens kunnen reflecteren en de machtpositie in de groep. De inzichten van de methodieken die we raadpleegden hebben we verworven door onze internationale studie in Nederland en door het bezoek aan Sint- Elisabeth in Wijchmaal. Door onze internationale studie zijn we in contact gekomen met verschillende methodieken die ze toepassen in het buitenland om pesten tegen te gaan. Zo hebben we de respectmeter, de thermometer, de bakjesmethode en de vestjesmethodiek kunnen waarnemen. Deze methodieken hebben we geïntegreerd voor de doelgroep. De aangeboden methodieken zijn laagdrempelig zodat de opvoeder snel te werk kan gaan. Daarnaast hebben wij zelf ook enkele methodieken ontwikkeld op basis van deze inzichten nl. het ganzenbord/terreinspel en de methodiek ' zoek wat pesten is'.
De uitleg van de methodieken wordt grondig beschreven in een handleiding die in de pestdoos komt. In deze handleiding staat het doel van de methodiek, voor wie de methodiek geschikt is, hoe je de methodiek moet uitvoeren en welke materialen je hiervoor nodig hebt. De methodieken die wij hebben gekozen, zijn van korte duur omwille van het concentratievermogen van de doelgroep.

Tot slot evalueren we heel ons leerproces van dit project.