Primaire Denkfouten en de Ontwikkeling van Externaliserend Probleemgedrag, Secundaire Denkfouten en Pestgedrag bij Kinderen in het Reguliere Basisonderwijs. Meershoek, M.B.

Met deze studie is onderzocht welke richting het verband tussen denkfouten en externaliserend probleemgedrag aanneemt en wat de invloed van pestgedrag is op dit verband. Resultaten van eerder cross-sectioneel onderzoek wijzen in de richting van een bidirectioneel verband waarbij secundaire denkfouten gemaakt worden om primaire denkfouten te ‘beschermen’. Pesters lijken hun goed ontwikkelde sociale vaardigheden te gebruiken om leeftijdgenoten te manipuleren, maar ook achteraf de behoefte te hebben hun gedrag te rechtvaardigen. Verwacht wordt daarom dat pesten een modererend effect heeft op het positieve verband tussen externaliserend probleemgedrag en secundaire denkfouten een jaar later. Data van 69 kinderen tussen de 9 en 13 jaar zijn twee keer verkregen door middel van zelfrapportage, met een tussenpose van een jaar. Er bleek sprake te zijn van stabiliteit van de variabelen primaire en secundaire denkfouten en externaliserend probleemgedrag. Het verwachte bidirectionele verband is in dit onderzoek niet gevonden. Daarnaast bleek pesten geen invloed te hebben op de relatie tussen externaliserend probleemgedrag en secundaire denkfouten. Verwacht wordt dat de homogene, kleine steekproef een rol speelt in het uitblijven van de resultaten. Dit onderzoek dient als opzet voor toekomstig onderzoek naar dit verband