Pestkoppen: sociaal onhandig of vaardige manipulatoren? F Oliveira

Pesten werd voorheen gezien als een verschijnsel dat bij het opgroeien hoort. Pesten blijkt echter negatieve gevolgen te hebben voor zowel de pestkop als het slachtoffer. Er is in toenemende mate aandacht besteed aan de factoren die een rol spelen in pesten. De oorzaak van pestgedrag kan gezocht worden in zowel kenmerken van het slachtoffer als van de pestkop. Vaak gaat de meeste aandacht uit naar de slachtoffers van pesten. Maar waarom hebben juist bepaalde individuen de behoefte om anderen te pesten? Met het oog op interventie is het belangrijk om ook aandacht te besteden aan de achterliggende problematiek van de pestkop.
In deze scriptie zal getracht worden antwoord te geven op de vraag welke eigenschappen van de pestkop een rol spelen in het vertonen van pestgedrag. Er zullen verschillende factoren besproken worden op het gebied van gedrag, cognitie en emotie in relatie tot het vertonen van pestgedrag. Dit wordt gedaan aan de hand van enerzijds het sociale informatieverwerkingsmodel (SIP) anderzijds de visie dat pestgedrag voortkomt uit een gebrekkig empatisch vermogen.
Het blijkt dat pestgedrag niet eenduidig verklaard kan worden uit dan wel een gebrekkige informatieverwerking oftewel een gebrekkig empatisch vermogen. Daarnaast blijkt het vertonen van pestgedrag geassocieerd met psychiatrische symptomen/stoornissen. Tot slot worden kritiekpunten besproken en aanbevelingen gedaan voor eventueel vervolgonderzoek.