Pesten in kindertijd en adolescentie, predictief voor latere geweldsdelicten? Lien Hallein 2008 UGent

Pesten en geweldsdelicten zijn beide specifieke vormen van interpersoonlijk geweld. Terecht maakt men zich zorgen om deze problematische gedragingen en het kost de maatschappij ook handenvol geld. Het doel van deze literatuurstudie is na te gaan of pesten in de kindertijd en adolescentie predictief is voor  geweldsdelicten op latere leeftijd. Om te beginnen wordt onderzocht of pestgedrag een stabiel patroon vertoont in de tijd. Longitudinaal onderzoek wees uit dat er wel degelijk een – zij het matige – stabiliteit is, waarin persoonlijke factoren een belangrijke rol spelen: de pester laat zich namelijk leiden door een streven naar dominantie en status.