Pesten in een Cyberwereld : een onderzoek naar de vraag waarom kinderen cyberpesten. Carien de Ridder

Cyberpesten is een steeds groter wordend probleem en vraagt om aandacht. Dit onderzoek heeft achterhaald waarom kinderen cyberpesten aan de hand van de theorie van gepland gedrag. Door middel van een vragenlijst werd bij kinderen tussen de 12 en 15 jaar onderzocht welke gedragsdeterminanten en welke achterliggende overtuigingen een rol spelen bij cyberpestgedrag. Op deze manier werd achterhaald op welke gedragsdeterminanten en overtuigingen een interventie tegen cyberpesten zich moet richten. Het onderzoek laat zien dat de theorie van gepland gedrag goed bruikbaar is om cyberpesten te verklaren. Intentie bleek een goede voorspeller voor cyberpestgedrag en de gedragsdeterminanten verklaarden intentie goed. De waargenomen gedragscontrole verklaarde intentie om te cyberpesten het sterkst, gevolgd door de injunctieve norm en daarna de descriptieve norm. Er moet voorzichtig omgegaan worden met het gebruiken van de descriptieve norm in een interventie, omdat het voor de kinderen die onder deze norm zit een boemerangeffect kan hebben. Deze kinderen gaan dan juist méér cyberpesten om zich aan de gegeven norm te conformeren. Attitude tegenover cyberpesten verklaarde intentie het zwakst en was slechts marginaal significant. Interventies zullen zich daarom moeten richten op overtuigingen die de waargenomen gedragscontrole beïnvloeden of op overtuigingen die de injunctieve norm beïnvloeden om cyberpesten te stoppen. Tot slot worden praktische aanbevelingen voor interventies gedaan