Pesten in de klas. Iseger Nick

In het onderstaande praktijk onderzoek is er onderzoek gedaan naar het pestgedrag binnen een bepaalde klas. De les L.O. kon door de leerkracht niet normaal worden gegeven, omdat de leerlingen elkaar telkens zaten te pesten, uit te schelden, aan elkaar zaten enz. Voor dit praktijk onderzoek zijn er een probleemstelling en een doelstelling geformuleerd. De probleemstelling luidt als volgt: 'Ik onderzoek pestgedrag op het Canisius college te Nijmegen in klas 1X, Omdat ik wil weten hoe ik het pestgedrag kan verminderen onder de leerlingen van klas 1C ten einde pestgedrag te verminderen ten gunste van een stijging van de bewegingsintensiteit.'. De doelstelling bij dit onderzoek is: 'Het pestgedrag verminderen om zo doende de bewegingsintensiteit te verhogen'. Een bijkomend voordeel is dat de leerlingen zich ook fijner zullen voelen binnen de klas en zichzelf kunnen zijn. Voor het praktijk onderzoek is er gekozen om een lessenreeks te gebruiken, waarbij de leerlingen oefeningen gaan doen die in het teken staan van samenwerking etc. en die het pesten dus tegen gaan. De lessenreeks bestaat uit 6 oefeningen verdeeld over 6 weken. Elke week word er een andere oefening behandeld. De oefeningen zijn delen van de les en dus niet de gehele les. Elke week heeft een andere oefening en hierbij dus ook andere doelstellingen. De lessenreeks bestaat uit samenwerkingsspellen, observatiespellen enz. Voorafgaand aan deze lessenreeks zullen er pre en post tests plaats vinden. Het gaat hier om observaties en het invullen van vragenlijsten door de leerlingen. De observaties zullen uitgevoerd worden door twee schoolpracticum docenten. Deze zullen elk twee observaties voor de lessenreeks uitvoeren en twee observaties na de lessenreeks. Hiervoor zijn observatielijsten geformuleerd. Deze bestaan uit punten als; verbaal en non-verbaal geweld, bewegingstijd enz. Ook hebben de leerlingen voorafgaand aan de lessenreeks een vragenlijst ingevuld. Hier zijn verschillende vragen rondom het pesten in de klas vermeld. Deze vragenlijst is ook na de lessenreeks ingevuld. Na het uitvoeren van de lessenreeks, observaties en vragenlijsten zijn er verschillende resultaten uit het onderzoek gekomen. Uit de vragenlijsten bleek dat het negatieve gevoel rondom het pesten binnen de klas nog niet geheel verdwenen is. Uit de observaties bleek dat de leerlingen vooruitgang hebben geboekt. De bewegingstijd is sterk omhoog gegaan en er wordt hierdoor meer bewogen in de les L.O. Dit betekent dat de doelstelling van het onderzoek behaald is.