Het fenomeen pesten bezien als groepsproces vanuit een rolbenadering in een sociaal netwerk. Punt H

Doel: het doel van dit actieonderzoek is om te onderzoeken of het frequent uitvoeren van anti-pestactiviteiten (lessen uit een bronnenboek en het spelen van een anti-pestspel) met alle kinderen in de klas leidt tot een verandering op de volgende gebieden: mate van welbevinden, daderschap, slachtofferschap en aantallen pesters, meelopers en verdedigers (primair) en op: aantal beste vrienden, leuke klasgenoten, niet-leuke klasgenoten, populaire klasgenoten, leiders, aard van pesten en pestlocaties (secondair). Methode: in dit onderzoek is gewerkt met een experimentele conditie en een controleconditie. De eerste betreft groep 5 van basisschool De Wegwijzer in Achtmaal (N=21) en de tweede betreft groep 5a van de Sint Bavoschool in Rijsbergen (N=28). Er is een voor- en een nameting gedaan aan de hand van een internetvragenlijst die afkomstig is van het samenwerkingsinitiatief Sociaal Netwerkadvies van de Rijksuniversiteit Groningen en Pestweb. Resultaten: in de experimentele conditie zijn enkel de volgende significante resultaten gevonden: het aantal leuke (stijging) en niet leuke kinderen (daling) alsmede het aandeel fysiek (stijging) en relationeel (stijging) pesten. In de controleconditie zijn meer significante verschillen gevonden: zowel het aantal leuke (stijging) en niet leuke (daling) kinderen, het slachtoffer- en daderschap (beide gedaald) als het aantal pesters (daling), het aantal meelopers (daling), het aantal verdedigers (daling) en het aandeel verbaal (daling) en digitaal (daling) pesten. Conclusie: de interventie heeft geen aantoonbaar effect en lijkt zelfs averechts te hebben gewerkt.