Het Effect van Middelengebruik, Delinquentie, Gepest worden, zelf Pesten en Sociale Angst op de Schoolmotivatie van Jongens en Meisjes in de Vroege Adolescentie. Kokol en anderen

Het Effect van Middelengebruik, Delinquentie, Gepest worden, zelf Pesten en Sociale Angst op de Schoolmotivatie van Jongens en Meisjes in de Vroege Adolescentie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht Cursus: Bachelorthesis Pedagogische Wetenschappen (200600042) Bachelorthesis van subgroep 5: Anne-Sophie Kokol  Omayra Ellis  Marlon Hillen  Lotte Schrijver 

Doel: Het doel van dit onderzoek is het toetsen van het effect van middelengebruik, delinquentie, gepest worden, zelf pesten en sociale angst op schoolmotivatie van jongens en meisjes in de vroege adolescentie. Hierbij is sekse opgenomen als moderator. Methode: Er is kwantitatief onderzoek uitgevoerd in de vorm van een enquête bij 516 leerlingen van het HAVO/VWO, eerste en tweede klas. Over deze onderzoekssteekproef werden meervoudige regressieanalyses uitgevoerd om het model en het moderatie-effect te toetsen. Resultaten: Uit de resultaten blijkt dat alle onafhankelijke variabelen samen een significante bijdrage leveren aan de verklaarde variantie in motiverende leerattitudes en demotiverende leerattitudes. De resultaten laten zien dat middelengebruik, delinquentie en zelf pesten een significant negatief effect hebben op motiverende leerattitudes en gepest worden een significant positief effect op motiverende leerattitudes. Delinquentie, gepest worden, zelf pesten en sociale angst hebben een significant positief effect op demotiverende leerattitudes.