Happy slapping bij Vlaamse jongeren De Klerck, Peter UAntwerpen 2012

Hoewel happy slapping, in wetenschappelijk onderzoek, vaak een geciteerde vorm van delinquentie is, blijven specifieke studies omtrent dit fenomeen uit. Op het eerste gezicht kadert het binnen cyberpesten, maar bij nader inzien is happy slapping het centrum van omringende pest- en agressievelden. Deze studie licht enerzijds dit gedrag toe en geeft anderzijds antwoord op vragen omtrent de aanwezigheid ervan op het internet, meer bepaald op Youtube, en bij de Vlaamse jeugd. Uit de inhoudsanalyse blijkt dat er een duidelijk onderscheid gemaakt kan worden tussen happy slapping-filmpjes. Waar 46% van de geënquêteerde leerlingen op de hoogte is van het fenomeen, blijkt respectievelijk 8%, 10% en 14% de aanvaller, filmer of verspreider te zijn van happy slapping(-filmpjes). Bovendien is er allerminst sprake van een strikte scheiding tussen slachtoffer-dader-omstander.