Een actieprogramma 'pesten op school. Jacobs Kelly

Als leerkracht in een technische en beroepssecundaire school met de richtingen Handel en Personenzorg, hoor ik regelmatig dat leerkrachten het moeilijk hebben met pestproblemen in de klas. Vooral leerkrachten in de tweede graad beroepssecundair onderwijs (BSO) worden hier vaak mee geconfronteerd. Zelf geef ik geen les meer in de tweede graad, maar door contacten met collega's verneem ik hun bezorgdheid over deze problematiek.
Daarnaast ben ik lid van de pedagogische vergadering binnen de school, een overlegorgaan dat ik in het hoofdstuk 'Organisatie van de school' voorstel. Binnen deze vergadering komen thema's rond het schoolleven aan bod. Vanuit dit overlegorgaan is het thema 'Pesten in de tweede graad beroepsonderwijs' aangekaart als mogelijk thema voor dit project.

In de leraarskamer spreken leerkrachten onderling over dit thema en vaak keert de vraag terug: 'of ze het wel goed aanpakken?' De manier waarop leerkrachten omgaan met pestproblemen is immers zeer verscheiden; sommigen onder hen kaarten het pestprobleem aan bij de directie, anderen proberen het zelf aan te pakken via gesprekken met de betrokkenen. Er zijn geen algemene richtlijnen en leerkrachten pakken met goede bedoelingen pestsituaties aan, met wisselend succes.

Ook vanuit de cel leerlingenbegeleiding komt het signaal dat ze vaak geconfronteerd worden met pestproblematieken in een klas en tussen leerlingen uit verschillende klassen. Ook voor leerlingenbegeleiders is het niet steeds duidelijk hoe ze pestproblematiek zo effectief mogelijk kunnen aanpakken. Ouders weten ook niet altijd hoe te reageren wanneer hun kind gepest wordt. Een concreet actieplan ontbreekt in de school.
Momenteel bestaat de aanpak van pesten voornamelijk uit het opnemen voor het slachtoffer. Het pesten dient onmiddellijk te stoppen en leerkrachten en/of leerlingenbegeleiders trachten beide partijen te verzoenen. Wanneer dit niets oplevert, treden deze personen sanctionerend naar de pester op.

Vanuit deze situatieschets van problemen blijkt duidelijk dat er verschillende partijen betrokken zijn bij een pestsituatie en bij de aanpak ervan: pester(s), gepeste(n), andere leerlingen, leerkrachten, ouders, klassenleraar, directie en leerlingenbegeleiding. Allen hebben een eigen beeld en aanpak in een concrete situatie, maar een algemeen plan van aanpak ontbreekt.