Discriminatie en vernedering : de factoren van discriminatie en vernedering bekeken vanuit een slachtoffer- en daderperspectief. . Reijrink N

Binnen de sociale psychologie is er weinig aandacht voor de relatie tussen discriminatie en vernedering. Het is daardoor onduidelijk hoe beide fenomenen
zich tot elkaar verhouden. In dit onderzoek is gekeken naar de verschillende factoren die een rol spelen bij discriminatie en vernedering en naar de verschillen
tussen beide fenomenen. Daarnaast zijn de verschillen tussen het slachtoffer- en daderperspectief onderzocht. Tot slot is bekeken welke actietendensen er
optreden bij het slachtoffer van een discriminerende of vernederende situatie. Om dit te onderzoeken werd mannelijke en vrouwelijke deelnemers gevraagd zich in te leven in een situatie waarin een vrouw door een man werd gediscrimineerd of vernederd. Vervolgens beoordeelden zij de situatie op verschillende factoren. Het bleek dat er vijf factoren een rol spelen bij discriminatie en vernedering, namelijk oneerlijkheid van de situatie, pesten, bespotten en neerhalen van het slachtoffer en een machteloos gevoel bij het slachtoffer. Ook kwam naar voren dat er een discrepantie is tussen het slachtoffer- en daderperspectief: leden van een slachtoffergroep ervaren discriminerende en vernederende situaties als oneerlijker dan leden van een dadergroep en geven aan dat er meer sprake is van
machteloosheid bij het slachtoffer. Voor vernederende situaties geldt dat leden van een slachtoffergroep aangeven dat er meer sprake is van neerhalen van het
slachtoffer dan leden van een dadergroep dat doen.