De stereotype persoonlijkheid van een pestkop en zijn slachtoffers: feit of fictie? Ugent Elke Donners

In de huidige studie werd de persoonlijkheid onderzocht van pestkoppen, slachtoffers en kinderen die niet betrokken zijn bij het pesten in een steekproef van leerlingen uit het vijfde en zesje jaar lager onderwijs (N = 660). Bovendien werd nagegaan in welke mate prototypische persoonlijkheidsbeoordelingen van pestkoppen en slachtoffers door lagere schoolleerkrachten (N = 72) stroken met de realiteit. Tot slot werd onderzocht of deze prototypische beoordelingen beïnvloed worden door specifieke leerkracht eigenschappen.