De samenhang van opvoeding met de peststatus van kinderen. J Hildebrand

In Nederland wordt ongeveer 16% van de kinderen in de basisschoolleeftijd gepest. Ongeveer 5.5% van de kinderen in de basisschoolleeftijd pest zelf (Fekkers, Pijpers, Verloove, Vanhorick, 2005). Een kind wordt gepest als hij of zij herhaaldelijk en langdurig blootstaat aan negatieve handelingen verricht door één of meer personen. De gevolgen voor zowel pestkoppen als slachtoffers zijn groot (Olweus, 1978; 1992). Pesten is dus een groot probleem en het is belangrijk om te weten waarom bepaalde kinderen pesten en andere kinderen gepest worden, om zo tot een effectieve interventie te komen. Mogelijke factoren die van invloed zouden kunnen zijn op de 'peststatus' van een kind zijn: de persoonkenmerken van het kind, opvoedingsprocessen, groeps-dynamische processen, schoolfactoren en de kenmerken van de maatschappij (van Hattum, 1997). In dit onderzoek zal gekeken worden naar de invloed van de opvoeding. De vraagstelling die hierbij centraal staat is: Is er een samenhang tussen opvoeding en de 'peststatus' van kinderen? Uit verschillende onderzoeken is naar voren gekomen dat er een samenhang lijkt te zijn tussen opvoeding en de peststatus van kinderen. Dit moet echter voorzichtig geïnterpreteerd worden, aangezien er in deze onderzoeken geen causaal verband is vastgesteld. Bovendien is er niet gecontroleerd voor de overige factoren die van invloed zouden kunnen zijn. Waarschijnlijk bestaat er een interactie-effect van opvoeding met de verschillende factoren. Vervolg onderzoek moet verheldering brengen. In de conclusie/discussie worden verschillende aandachtspunten voor vervolg onderzoek besproken.