De beleving van pestsituaties op het Speciaal Basisonderwijs naar prevalentie, aard en aanpak bij kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis.Exterkate, S.; Weijenberg, I.F.

Pesten is een veelomvattend probleem dat ook onder kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) binnen het Speciaal Basisonderwijs (SBO) voorkomt. Dit onderzoek verschaft wetenschappelijke kennis en implicaties voor pestinterventies. De doelstelling van dit onderzoek was inzicht verkrijgen in het verschil in prevalentie van ervaren pestgedrag op SBO scholen bij leerlingen van 9 tot en met 13 jaar met ASS (n = 25) in vergelijking met leerlingen zonder ASS (n = 72) naar sekse en leerjaar en in de aard en aanpak door scholen en docenten van ervaren pestgedrag bij leerlingen met ASS. De ervaren prevalentie werd kwantitatief onderzocht middels vragenlijsten. Daderschapscores waren onverwacht significant hoger onder kinderen met ASS. Bij slachtofferschapscores was dit niet het geval. Sekse en leerjaar waren niet van invloed. Onder kinderen met ASS bestond meer variatie in de frequentiepercentages geclassificeerde pestrollen. De visie op aard en aanpak werd kwalitatief onderzocht middels interviews. De leerlingen hadden moeite met het alomvattend definiëren van pestsituaties. Deze werden niet altijd zo beleefd en ze zagen zichzelf veelal als niet betrokken, wat overeenkwam met hun geclassificeerde rol. Ze ervoeren de aanpak als wisselend effectief.