Cyberpesten De boze wolf in een trendy kleedje. Elien Hoorne

Het eerste hoofdstuk van de bachelorproef vormt een literatuuronderzoek rond de in de probleemstelling vermelde thema’s. In het eerste onderdeel wordt de problematiek van cyberpesten, plagen en pesten in ‘real life’ omschreven. Vervolgens wordt gezocht naar verschillen evenals gelijkenissen tussen klassiek pesten en cyberpesterijen. Cyberpesten kent zowel directe als indirecte vormen. Het volgende item omschrijft deze pestvormen. ‘Wat maakt cyberpesten zo populair?’ maakt onderdeel uit van de volgende sectie.
Daarnaast komt cyberpesten en de wet aan bod. Daarop volgt een profielomschrijving van de verschillende betrokken partijen. Een omschrijving van de gevolgen van dergelijke gedragingen maakt het verdere onderwerp van deze rubriek. Dit alles wordt geschetst aan de hand van cijfermateriaal.
In het volgende hoofdstuk dokter ik de verschillende mogelijkheden uit om deze materie preventief aan te pakken. Ik stel een educatieve map op die beschrijft welke rol de school en ouders hierin kunnen betekenen. De praktijk wordt afgerond door het vermelden van een aantal suggesties.
Hoofdstuk vier vormt de afsluiting van mijn bachelorproef. De lezer kan er de eindbesluiten in raadplegen. Ze zijn een korte samenvatting van de
verschillende hoofdstukken.