Cyberpesten bij jongeren begrijpen, verklaren en voorspellen: Een toepassing van de Theorie van Gepland Gedrag Hulhoven Tim UAntwerpen

Cyberpesten is een probleem dat vanaf het begin van de 21ste eeuw sterk opkwam bij jongeren als een nieuwe vorm van pesten. Het onderzoek naar cyberpestgedrag staat momenteel nog in haar kinderschoenen, maar behoeft een groeiende maatschappelijke en wetenschappelijke aandacht. Aan deze noodzaak wilden we in dit onderzoek tegemoetkomen door een verklaringsmodel voor cyberpestgedrag voor te stellen: de Theorie van Gepland Gedrag van Icek Ajzen. We deden hiervoor een kwalitatief interview bij 7 respondenten en een kwantitatieve survey bij 858 respondenten. Alle respondenten waren tussen 12 en 21 jaar oud op het moment van de dataverzameling. Via een kwalitatieve analyse van de data uit het interview en een stapsgewijze, lineaire regressieanalyse op de kwantitatieve data uit het surveyonderzoek, kwamen we tot de bevinding dat de Theorie van Gepland Gedrag een efficiënt verklaringsmodel is voor cyberpestgedrag. Via het model kunnen we de intentie van jongeren om te cyberpesten verklaren op basis van drie factoren, namelijk attitude, subjectieve norm en gepercipieerde gedragscontrole. Iemands attitude tegenover cyberpestgedrag heeft hier de sterkste verklarende waarde op zijn intentie tot cyberpesten, terwijl gepercipieerde gedragscontrole de zwakste verklaringswaarde heeft. Het eigenlijke cyberpestgedrag kan op zijn beurt verklaard worden door de intentie tot cyberpesten. Via de toepassing van de Theorie van Gepland Gedrag op cyberpesten hopen we een aanzet te geven tot verder onderzoek naar de preventie tegen cyberpestgedrag.